ویداملک

ویلا

فروش
ویلا
۶
۱
اتاق خواب
۱
حمام
۲۱۰
متر مربع
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروش
ویلا
۸
۲
اتاق خواب
۱
حمام
۱۱۰
متر مربع
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش
ویلا
۷
۲
اتاق خواب
۱
حمام
۱۲۰
متر مربع
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش
ویلا
۱۰
۳
اتاق خواب
۱
حمام
۱۶۰
متر مربع
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش
ویلا
۷
۲
اتاق خواب
۱
حمام
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش
ویلا
۱
۲
اتاق خواب
۱
حمام
۲۳۰
متر مربع
۲,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۷ تومان
فروش
ویلا
۱۰
۲
اتاق خواب
۱
حمام
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش
ویلا
۱۲
۱
اتاق خواب
۱
حمام
۲۶۰
متر مربع
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان